เอกสารเผยแพร่

 

 

 

 

 

เอกสารเผยแพร่

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ของโครงการได้ในผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานฯ (onde.go.th) และผ่านเว็บไซต์ Thailand Digital GDP ในหน้ารายงาน
Thailand Digital GDP