เกี่ยวกับโครงการ

เกี่ยวกับโครงการ

หลักการและเหตุผล   

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เล็งเห็นความจำเป็นของการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลที่เกิดขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงตามโครงสร้างระบบเศรษฐกิจในแต่ละปี ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปี 2562 มาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กรอบแนวทางการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลที่สอดคล้องกับแนวคิดการดำเนินการพัฒนาบัญชีบริวารด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของ OECD เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบผลการวัดมูลค่าในระดับนานาชาติได้อย่างมีมาตรฐานสากล ซึ่งจากผลการศึกษาที่ผ่านมาในปี 2560 – 2562 มูลค่าเพิ่มโดยรวมของกิจกรรมทางเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 และปี 2562 มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 23.4 และร้อยละ 13.6 ตามลำดับ ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจดิจิทัล (Values Added) ในปี 2520 เป็นมูลค่า 1,801,793 ล้านบาท และในปี 2562 คิดเป็นมูลค่า 2,046,661 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนเศรษฐกิจดิจิทัลต่อ GDP ประเทศเป็นร้อยละ 11.01 ในปี 2561 และขยายตัวเพิ่มเป็นร้อยละ 12.11 ในปี 2562 ซึ่งตัวเลขจากผลการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านการติดตามประเมินผล เป็นเป้าหมายตัวชี้วัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดิจิทัลที่ชัดเจน รวมไปถึงการนำผลการศึกษาข้อมูลในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมาพัฒนาเป็นนโยบายเพื่อผลักดันในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรืออุตสาหกรรมที่ต้องพัฒนาอย่างมากในระยะต่อไปเพื่อให้เกิต Inclusive Economy สดช. จึงต้องมีการจัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP) โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สำหรับใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการวางแผน การกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์

1) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศอันเป็นผลจากเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Contribution to GDP)
2) เพื่อเกิดเป็นรูปแบบแนวทางการวิเคราะห์เชิงวิชาการ เพื่อสนับสนุนการวางแผนการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

เป้าหมาย

เป็นการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลและผลัตภัณฑ์มวลรวมในประเทศอันเป็นผลจากเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Contribution to Gross Domestic Product (GDP)) และแนวทางการวิเคราะห์เชิงวิชาการ เพื่อสนับสนุนการวางแผนการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) นำผลของการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศอันเป็นผลจากเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Contribution to Gross Domestic Product (GDP)) เผยแพร่ให้กับหน่วยงานหรือประชาชนที่สนใจ
2) ผลการศึกษาวิจัยด้านการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และการพยากรณ์แนวโน้มของมูลค่า เพื่อใช้ในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
3) เป็นช่องทางในการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียต่อการพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล