หน้าหลัก

 

 

 

 

 

 

ระบบการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทย

เป็นการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลและผลัตภัณฑ์มวลรวมในประเทศอันเป็นผลจากเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Contribution to Gross Domestic Product  (GDP) และ แนวทางการวิเคราะห์เชิงวิชาการ เพื่อสนับสนุนการวางแผนการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
 

 

หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เล็งเห็นความจำเป็นของการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลที่เกิดขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงตามโครงสร้างระบบเศรษฐกิจในแต่ละปี ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปี 2562 มาอย่างต่อเนื่อง 

อ่านต่อ 

 

เอกสารเผยแพร่

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ของโครงการได้ในผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานฯ (onde.go.th) และผ่านเว็บไซต์ Thailand Digital GDP ในหน้ารายงาน Thailand Digital GDP

อ่านต่อ